หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อภิชาต  อธิไภริน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   01 พ.ค. 2560    ถึงวันที่   01 พ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยราชภัชสงขลา   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    แนะนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 พ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  แนะนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอางให้กับนักศึกษา เพื่อหานักศึกษาที่สนใจมาสมัครเรียนในหลักสูตร

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การทำสื่อการนำเสนอให้ทันสมัย เช่น แผ่นพับ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การหาทุนสนับสนุนการเรียนของบัณฑิตศึกษา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th