หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   25 มิ.ย. 2560    ถึงวันที่   25 มิ.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะกรรมการพิจรณาจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 พ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  ประชุมคณะกรรมการพิจรณาจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆให้ถูกต้องและครบถ้วน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สำหรับเตรียมความพร้อมนักศึกษาผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์กับสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2559 และ 2560

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th