หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พรพิมล  สุคนธชาติ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   01 พ.ค. 2560    ถึงวันที่   01 พ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชาสัมพันธ์หลักสุตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 พ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดยมีนักศึกษาร่วมฟัง จำนวน 100 คน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การติดต่อประสานงานกับแหล่งเป้าหมาย  เพื่อให้มีจำนวนนักศึกษา ตรงตามแผนของสำนักวิชาที่วางไว้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การติดต่อประสานงานกับแหล่งเป้าหมาย  เพื่อให้มีจำนวนนักศึกษา ตรงตามแผนของสำนักวิชาที่วางไว้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th