หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   01 พ.ค. 2560    ถึงวันที่   01 พ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์เครื่องทือฯ มอ. หาดใหญ่   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    วิเคราะห์หาสายพันธุ์จุลินทรีย์ด้วยเทคนิคพันธุกรรมและ SEM
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    01 พ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  นำตัวอย่างจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้จากสิ่งแวดล้อม (ในบ่อบำบัด) ไปหาสายพันธุ์ด้วยลำดับ 16SrDNA/SEM

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ข้อมูลสายพันธุ์จุลินทรีย์นำไปประกอบการเขียนรายงานการวิจัยและประยุกต์ใช้ในงานการเรียนการสอนปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์การแพทน์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ปรับปรุงสายพันธุ์เชื้อด้วยเทคนิดการสัมผัสเชื้อโดยสารเคมีและ UV เพื่อพัฒนาสายพันธุ์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th