หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   56 3046    ถึงวันที่   56 3046
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สนภท.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ร่วมแข่งขัน patient counseling event 2017
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 พ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 3 กิจกรรม ดังนี้ 1.การแข่งขันซักประวัติการเลือกใช้ยาและการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เหมาะสมแก่ผู้ป่วย ประกอบด้วย 1.1 การแข่งขันภาค ภาษาไทย ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ นางสาววรรณธนพร สายนุ้ย นางสาวภาวินี หวานสนิท 1.2 การแข่งขันภาค ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ นายธนกฤต อุเต็น นางสาวมาดีนา จริยศาสน์ 2.การแข่งขันตอบปัญหาทางเภสัชกรรม ประเภททีม 4 คน ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ นายธรรมฤทธิ์ ทัศศรี นายพงศกร นวเลิศปัญญา นายภูวดล หมื่นระย้า นางสาวขนิษฐา ธุระกิจ 3.การแข่งขันโปสเตอร์หัวข้อ “นวัตกรรมที่ช่วยแบ่งเบาภาระเภสัชกร” ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ นายธิติ รัตนาคม

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้ด้านการส่งเสริมนักศึกษาเพื่อให้มีทักษะด้านเภสัชศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาความรู้ด้านการให้ความปรึกษาในมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th