หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุชจรี  จีนด้วง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   18 เม.ย. 2560    ถึงวันที่   20 เม.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา    จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย์ ณ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รพ.ชลบุรี และ รพ.พุทธโส
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 เม.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย์ ณ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รพ.ชลบุรี และ รพ.พุทธโสธร ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ อ พิเศษทางคลินิก เกี่ยวกับพฤติกรรมโดยภาพรวมของ นศ ในการฝึกงาน การใช้ความรู้ที่เรียนมาในการฝึกงาน รวมทั้งทักษะที่ได้จากฝึกงาน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการฝึกงานตามที่สภาวิชาชีพกำหนด รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการพิเศษที่สามารถต่อยอดการพัฒนางานประจำวันสู่งานวิจัยได้ของแต่ละห้องปฏิบัติการ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  จากการฝึกงาน พบว่านักศึกษามีความเข้าใจวิชาชีพมากขึ้น สามารถวางแผน แก้ไขปัญหา และเรียนรู้ต่อการเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่ดีได้มากขึ้น นศ สามารถพัฒนาโครงการพิเศษร่วมกับอาจารย์พิเศษทางคลินิกได้ รวมทั้งสามารถเรียนรู้ ปรับตัว และตระหนักถึงการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ อ พิเศษทางคลินิก และ นศ พบว่ามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ บาง รพ ต้องการให้ทางหลักสูตรส่งผลการประเมินของ นศ ต่อแหล่งฝึกงาน หลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน เพื่อทางแหล่งฝึกงานจะได้ทราบว่า นศ คิดเห็นอย่างไร เพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นดังกล่างไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งฝึกงานต่อไป ในส่วนของ นศ มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมการเรียนการสอนในบางหัวข้อ บางรายวิชา ที่ทางหลักสูตรอาจจะสอนน้อยไป หรืออยากให้มีการเตรียมการฝึกงานภายในหลักสูตรก่อน ก่อนที่จะส่ง นศ ไปฝึกงานจริง ซึ่งจะทำให้ นศ สามารถเรียนรู้การฝึกงานได้ไวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งขอเสนอแนะดังกล่าว จะได้นำไปสู่การพิจารณาปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรต่อไป





พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th