หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ดวงใจ  ผิวคำ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   13 มี.ค. 2560    ถึงวันที่   13 มี.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.พัทลุง   จังหวัด  พัทลุง
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 เม.ย. 2560


  เนื้อหา ?
   นิเทศนักศึกษาฝึกงานรายวิชา MTH-493 ณ โรงพยาบาลพัทลุง โดยมีนักศึกษาฝึกงานจำนวน 4 คน ได้ติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์และวัตถุประสงค์ ตลอดจนรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆทั้งจากอาจารย์พิเศษทางคลินิกผู้ควบคุมการฝึกงานและนักศึกษา เพื่อนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนศึกษาดูงานในห้องปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการจัดการห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำข้อมูลจากการฝึกปฎิบัติงานของนักศึกษามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th