หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรวรรณ  สาระกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   13 มี.ค. 2560    ถึงวันที่   13 มี.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลพัทลุง   จังหวัด  พัทลุง
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 เม.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  นิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ณ โรงพยาบาลพัทลุง มีนักศึกษาราวม 4 คน เพื่อติดตามการฝึกงานของนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แลพรับฟังประเด็นข้อคิดห็ตน ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนระหว่างอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงาน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และคณาจารย์ผู้นิเทศ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำข้อเสนอแนะ ประเด็นที่ทางโรงพยาบาลเสนอเพื่อนำมาปรับให้การเรียนการสอนของหลักสูตรพัฒนายิ่งขึ้นโดยเฉพาะทักษะทางวิชาชีพ ที่นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประบยุกต์และปฏิบัติได้จริงในโรงพยาบาล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การปรับและเพิ่มเติมทักษะด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับปัจจุบัน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th