หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นิธิตา  ปิยอมรพันธุ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   30 มี.ค. 2560    ถึงวันที่   31 มี.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    16 เม.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์เรื่องสถานะความจำ สถานะความเสี่ยงต่อการหกล้มและการสูญเสียความสามารถในการเดินของผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทคัดย่อ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำผลการประเมินไปแก้ไขบทคัดย่อและออกแบบวิธีการวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0469 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th