หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มานิตย์  นุ้ยนุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   28 มี.ค. 2560    ถึงวันที่   29 มี.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 5
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 เม.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  

โรคติดเชื้ออุบัติการณ์ใหม่ เป็นปัญหาเร่งด่วน และต้องการการตรวจวินิจฉัยรวดเร็ว ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโรคเพื่อนำมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเพื่อให้การตรวจวินิจฉัยได้รวดเร็ว ก้าวทันต่อโรค โดยเฉพาะโรคโรคติดเชื้ออุบัติการณ์ใหม่ โรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสุขภาพสำคัญของประชาชนทั่วโลกและเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  20 ปี แห่งการครบรอบการเปิดการเรียน การสอนวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย จึงเป็นโอกาสอันดีที่สาขาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีพันธกิจหลัก 4 ด้าน ในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้ผลิตผลงานรับใช้สังคมมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 20 ปี ในฐานะที่เป็นสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์และสถาบันหลักการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ในภาคใต้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 5  ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อโครงการ “Infectious Diseases and Innovation for Clinical Diagnosis” เพื่อเป็นการเผยแพร่และนำเสนอองค์ความรู้ที่ทันสมัยอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพแก่ เทคนิคการแพทย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และคณาจารย์ เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งกระบวนการในการควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้ป่วยโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์จากการวิจัยและงานประจำอันจะส่งผลให้ผู้ป่วยที่มารับบริการได้รับประโยชน์จากวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เต็มที่   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

โรคติดเชื้ออุบัติการณ์ใหม่ การติดเชื้อไวรัส และแนวทางการสร้างงานวิจัยจากงานประจำทางเทคนิคการแพทย์ การควบคุมคุณภาพการทดสอบ Quality management in Thailand 4.0 เป็นต้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ โดยอาจจะมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการทดสอบทางห้องปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th