หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มานิตย์  นุ้ยนุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   23 มี.ค. 2560    ถึงวันที่   24 มี.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.พังงาและ รพ.วชิระภูเก็ต   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 เม.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  ได้มีการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์จำนวน 2 โรงพยาบาลคือ โรงพยาบาลพังงาและโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาชีพ นักศึกษาได้นำเสนอโครงงานพิเศษ รวมถึงทางโรงพยาบาลได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความรู้หรือทักษะเพิ่มเติมที่นักศึกษาเทคนิคการแพทย์พึงมีเพื่อให้เข้ากับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การนำข้อเสนอแนะจากนักเทคนิคการแพทย์ของโรงพยาบาลทั้ง 2 โรงพยาบาลมาปรับใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เช่น การควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ การบริหารบุคลากรต่างๆ เป็นต้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การนำประเด็นปัญหาในห้องปฏิบัติการมาเป็นโจทย์ในการศึกษาวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบการบริการทางเทคนิคการแพทย์ให้ดีขึ้นไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th