หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรารัตน์  สองสี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   22 มี.ค. 2560    ถึงวันที่   26 มี.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ และโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์   จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์
  เรื่อง/หลักสูตร    การเดินทางไปนิเทศการฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 เม.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  การเดินทางไปนิเทศการฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ และโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  จากการเดินทางไปนิเทศการฝึกงานได้รับข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกแหล่งฝึกงาน เนื่องจากการให้ข้อมูลโรงพยาบาลที่นักศึกษาสามารถไปฝึกงานได้ค่อนข้างล่าช้า ทำให้มีผลต่อการตัดสินใจและการติดต่อเรื่องที่พักของนักศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา MTH-493 การฝึกงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th