หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน           เมื่อวันที่   28 มี.ค. 2560    ถึงวันที่   29 มี.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาสหเวชศาสตร์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 5
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 เม.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  การเข้าร่วมประชุมวิการการและการนำเสนอผลงานวิจัย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของรายวิชาเคมีคลินิก 1 และ 2

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการซึ่งจะได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th