หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาลินี  ไชยกูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   29 มี.ค. 2560    ถึงวันที่   29 มี.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาสถาบันกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมสภาสถาบันเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ที่ดำเนินโดยสภาสถาบันกายภาพบำบัดแห่ง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 เม.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  1. ความก้าวหน้าการดำเนินงานหลักสูตร tDPT และ DPT ดังนี้ ในเดือนพฤศภาคมนี้จะมีผู้บริหารหลุกสูตรกายภาพบำบัดจาก 3 มหาวิทยาลัยเดินทางไปดูงานการจัดการเรียนการสอนในต่างประเทศเพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอน และจะกลับมานำเสนอในที่ประชุมสภาสถาบันต่อไป 2.การจัดทำ Website ของสภาสถาบัน ซึ่งสามารถเข้าอ่านรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นได้ที่ ptect.org 3.คณะกรรมการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ปฏิรูปการบริหารจัดการในสถาบันการศึกษา แจ้งว่าจะมีการส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับการนำ ICT ใช้ในการเรียนการสอนว่ามีการใช้บ่อยแค่ไหน ในกิจกรรมใดบ้าง และมีปัญหาใดเกิดขึ้นบ้าง และในวันที่ 6-8 พย 60 จะมีการจัดประชุมเกี่ยวกับการใช้ ICT ในการบริหารสถานการศึกษา โดยให้โควตาสถาบันละ 2 ท่าน 4.ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 จะมีการเชิญแพทย์ผู้ที่ทำเรื่องแพทย์ศึกษามาพูด concept และแนวทางในการดำเนินงานเรื่องกายภาพบำบัดศึกษา และให้ผู้บริหารสถาบันและประธานหลักสูตรหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีก 2 ท่านเข้าร่วมด้วยในการอบรมครั้งนี้ด้วยเพื่อร่วมหาแนวทางในการดำเนินงาน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  1. ได้ทราบข้อมูลการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร tDPT และ DPT 2.ทราบแหล่งข้อมูลในการติดตามการดำเนินงานของสภาสถาบันกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เสนอรายชื่อผู้ที่จะเข้าประชุม 1.การใช้งาน ICT มาพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อนำความรู้จากการประชุมมาใช้พัมนาการเรียนการสอนในหลักสูตร 2.อบรมเรื่องกายภาพบำบัดศึกษา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th