หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   03 เม.ย. 2560    ถึงวันที่   04 เม.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยทักษิณ    จังหวัด  พัทลุง
  เรื่อง/หลักสูตร    กรรมการร่วมสอบปัญหาพิเศษ/งานวิจัย ABC
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 เม.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  ร่วมเข้าฟังรายงานการนำเสนอโครงการปัญหาพิเศษเกี่ยวกับการแยกเชื้อ LAB จากอาหารเพื่อใช้เป็นโพรไบโอติก และร่วมทำปฎิบัติการ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาเป็นข้อมูลเพื่อเขียนรายงานการวิจัย ABC ที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  จัดเก็บ และรวบรมเชื้อที่คัดแยกได้ไปเป็นเชื้อตั้งต้นในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ/เพิ่มมูลค่า

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th