หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุรดีนา  จารง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   16 มี.ค. 2560    ถึงวันที่   16 มี.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลยะลา   จังหวัด  ยะลา
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการเเพทย์ โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 เม.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  

1. ติดตามความก้าวหน้าการฝึกงานทางเทคนิคการเเพทย์ของนักศึกษา เเละความก้าวหน้าในการทำโครงานพิเศษ

2. เเลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาชิพเทคนิคการเเพทย์ กับ อาจารย์ CI   และนักเทคนิคการเเพทย์ที่ร่วมดูเเลการฝึกงาน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. ความก้าวหน้าในเรื่องเทคโนโลยี เเละเครื่องอัตโนมัติในห้องปฏิบัติการ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  1. การพัฒนางานประจำไปสู่การทำวิจัย R2R

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th