หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บงกชกร  พลไชย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   24 มี.ค. 2560    ถึงวันที่   24 มี.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน 1/2560
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 เม.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  

ประชุมเพื่อติดตามงานโครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน

- หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติและข้อตกลงระหว่างร้านยาและคณะเภสัชศาสตร์

- คู่มือสำหรับอาจารย์แหล่งฝึก

- ระบบการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเภสัชศาสตร์

- คู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน

- ทำเนียบเภสัชกรแหล่งฝึก   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  วางแผนและดำเนินการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน ตามแนวทางที่ได้ประชุมร่วมกัน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การจัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th