หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   23 มี.ค. 2560    ถึงวันที่   24 มี.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.พระมงกุฎเกล้า รพ.ราชวิถื รพ.ตำรวจ และ รพ.มหาราชนคราชสีมา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    30 มี.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  นิเทศนักศึกษาฝึกงานรายวิชา MTH-493 จำนวน 4 โรงพยาบาล ได้แก่ รพ.ราชวิถี รพ.ตำรวจ รพ.พระมงกุฎเกล้า และ รพ.มหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลละ 4 คน โดยได้ติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษา เพื่อหาแนวทางแก้ไขและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนศึกษาดูงานในห้องปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการจัดการห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำข้อมูลจากการฝึกปฎิบัติงานของนักศึกษามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยรายละเอียดจะได้นำเสนอตอนนักศึกษากลับจากการฝึกปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่ง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th