หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   21 ก.พ. 2560    ถึงวันที่   22 ก.พ. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ. ศิริราช และสวนสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ศึกษาดูงานจัดการอุทยานธรรมชาติและสวนสมุนไพรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 มี.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  ศึกษาดูงานการบริหารจัดการการสร้างสวนสมุนไพร

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาประยุกต์ใช้กับการจัดสวนสมุนไพรของม.วลัยลักษณ์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  แนวทางการดำเนินการและการสร้างจุดเด่น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th