หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   22 มี.ค. 2560    ถึงวันที่   24 มี.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มอ.หาดใหญ่/มทร. ตรัง   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    ส่งตัวอย่างวิเคราะห์พันธุกรรม/เสนอโครงการ และวางแผนวิจัย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 มี.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  ส่งตัวอย่างเชื้อที่คัดแยกได้เพื่อวินิจฉัยแยกชนิดด้วยเทคนิคโมเลกุล และการวางแผนการลง พื้นที่เพื่อทำวิจัย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  รู้ถึงระดับชนิดของเชื้อเพื่อนำไปเผยแพร่ในวารสารและมีการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อการทำวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ใช้ประยุกต์ร่วมในการเรียน การสอนรายวิชาภาคนิพนธ์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th