หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จรวย  สุวรรณบำรุง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   22 มี.ค. 2560    ถึงวันที่   23 มี.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   วช   จังหวัด  พิษณุโลก
  เรื่อง/หลักสูตร    มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (Regional Research Expo 2017)
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    24 มี.ค. 2560


  เนื้อหา ?
   ด้วยโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ลานสกาโมเดล โมเดลระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกจากครัวเรือนถึงระดับอำเภอ ซึ่งได้ดำเนินการในพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยการสนับสนุนจาก วช ปีงบประมาณ 2559 ได้รับการคัดเลือกจาก วช ให้นำเสนอผลงานในการประชุม "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560" ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้องค์ความรู้ที่นำเสนอจากการถ่ายทอดฯ ลานสกาโมเดลฯ เกิดนวัตกรรมใหม่ของการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกที่เหมาะกับพื้นที่อำเภอไชยา "ไชยาโมเดล โมเดลเครือข่ายระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน" ประกอบด้วย 7 กิจกรรม คือ 1. การประเมินพื้นที่เสี่ยง 2. การติดตั้งระบบเฝ้าระวังฯ 3. การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ของ อสม. 4. การศักยภาพของศูนย์เฝ้าระวังฯ 5. การพัฒนาสมรรถนะชุมชนในการแก้ ปัญหาโรคไข้เลือดออก 6. การพัฒนา R to ABCR for D 7. รูปแบบการทำงานแบบเครือข่ายของ คนในพื้นที่ 4 กลุ่ม

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   เครือข่ายการต่อยอดงานวิจัย ตลอดถึงการนำเสนอผลการวิจัยให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำไปต่อยอด

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   การพัฒนาหนังสือเพื่อใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนเชิงระบบ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th