หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พัชราวดี  ศรีรักษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   31 ม.ค. 2560    ถึงวันที่   28 ก.พ. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.ยะลา รพ.นราธิวาส รพ.ปัตตานี   จังหวัด  ปัตตานี
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศนักศึกษารายวิชา PTH-495
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 มี.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  ใช้การโทรหาอาจารย์พิเศษผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ในการสอบถามเรื่องการจัดการเรียนการสอนรายวิชา พฤติกรรม ความรู้ ทักษะนักศึกษา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ใช้พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชานี้ และรายวิชาพื้นฐานอื่นๆ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th