หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พัชราวดี  ศรีรักษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   14 ก.พ. 2560    ถึงวันที่   17 ก.พ. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลต่างๆ ที่ไปนิเทศ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศรายวิชา PTH-495
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 มี.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  นิเทศนักศึกษาเพื่อประเมินการส่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ทั้ง รพ.ใหม่และรพ.เก่า ทั้งหมดที่ส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ได้แก่ รพ.หัวหิน รพ.วชิรพยาบาล รพ.ราชวิถี สถาบันประสาท สถาบันราชานุกูล รพ.จุฬาลงกรณ์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำสิ่งที่ดีแล้ว ทั้งแก่การเรียนการสอนในรายวิชานี้ และการตรวจร่างกายและการรักษาในแขนงวิชาต่างๆ เพื่อส่งกลับคณาจารย์ผู้สอน ทบทวนและปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อในสิ่งที่แต่ละหน่วยงานแนะนำ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาและปรับปรุงการสอนทั้งรายวิชานี้และการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานต่างๆ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th