หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อภิชาต  อธิไภริน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   02 มี.ค. 2560    ถึงวันที่   14 มี.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Kyoto University/ Japan   จังหวัด  อื่น ๆ
  เรื่อง/หลักสูตร    International Symposium on Drug Delivry and Pharmaceutical Sciences: Beyond the History
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 มี.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  

การประชุมและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อต่อไปนี้

Session 1: Perspectives of Drug Delivery and Pharmaceutical Sciences

- Research Milestones in Pharmaceutical Sciences

- Progress in Drug Delivery Research

- Role of Regulatory Science in Advancing Drug Development

- The Impact of Drug Delivery Systems in Medical Care

Session 2: Biopharmaceutics and Pharmacokinetics

- The Impact of Cell Culture Systems on the Pharmaceutical Sciences: A Thirty Year Perspective

- In Silico Pharmacokinetics: From QSAR to System Modeling

- BA/BE of Oral Drug Products: Science, Technology, and Regulation

- Therapeutic Drug Monitoring and Genetic Profiling for Optimization of Cancer Chemotherapy

Session 3: Drug Delivery and Material Sciences

- Polymeric Micelles for Drug and Gene Delivery

- Recent Advances in Nucleic acid Drug Delivery

- Delivery and Targeting of miRNA

Session 4: Regenerative Medicine and Technology

- Regeneration Therapy Based on Drug Delivery Technology

- Cell Sheet Tissue Engineering and Clinical Applications

- Smart Micro-Machines for Biomedical Applications

Session 5: Pharmaceutics, Drug Delivery, and Beyond

- New Frontiers in the Pharmaceutical Sciences

- Sciences on Drug Metabolism and Transporters – Importance of Translational and Reverse-translation Research   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การประยุกต์ใช้ระบบนำส่งยาและนวัตกรรมใหม่ๆที่ทันสมัยเพื่อนำมาเป็นหัวข้อการวิจัยต่อไปในอนาคต

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัยตลอดจนการแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th