หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ขวัญธิดา  อุทัยสาร์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   09 มี.ค. 2560    ถึงวันที่   13 มี.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สาขาเทคนิคการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกงานนักศึกษาเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    14 มี.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  

ไปนิเทศงานนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 โรงพยาบาลคือ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี และโรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี โดยมีอาจารย์นิเทศ 3 ท่าคือ ผศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย  ดร.ขวัญธิดา อุทัยสาร์ และ ดร.สุริยันต์ สุขติ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การนิเทศที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 2 คน มีความรับผิดชอบต่องานที่อาจารย์พิเศษทางคลินิกได้สอน แต่นักศึกษาบางคนยังไม่มั่นใจในการตอบคำถาม หรือนำเสนอกรณีศึกษา

การนิเทศที่โรงพยาบาลราชบุรี นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 3 คน ได้รับคำชมจากอาจารย์พิเศษทางคลินิกว่า มีความขยันขันแข็ง รับผิดชอบต่องาน มีความกระตือรือร้นในการฝึกงานมาก และหัวหน้าห้องปฏิบัติการได้พาชมห้องปฏิบัติงานต่างๆซึ่งได้รับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ

ปัญหาที่พบอีกประเด็นคือ นักศึกษายังขาดการใส่ใจกับการจัดการข้อมูลที่นำมาเตรียมกรณีศึกษา ขาดการเข้ารับการปรึกษาจากอาจารย์พิเศษ อาจทำให้ข้อมูลที่จะนำมานำเสนอไม่สมบูรณ์ แนวทางการแก้ไขคือ มีการกำชับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลกรณีศึกษาโดยให้นักศึกษาต้องเข้าปรึกษากับอาจารย์พิเศษก่อนนำเสนอข้อมูลแก่เพื่อนนักศึกษาและอาจารย์

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

สำหรับอาจารย์นิเทศแล้ว การเรียนรู้เทคโนโลยีการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ระบบการจัดการห้องปฎิบัติการ การควบคุมคุณภาพที่เหมาะสมและระบบ เพื่อประยุกต์ใช้และพัฒนาการเตรียมการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของการตรวจทางห้องปฏิบัติการในปัจจุบัน ทั้งในรายวิชาที่คุมปฏิบัติการ และรายวิชาที่เป็นผู้ประสานงานรายวิชา คือ จุลทรรศนศาสตร์คลินิกพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th