หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   02 มี.ค. 2560    ถึงวันที่   03 มี.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มอ. หาดใหญ่   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    ร่วมหาโจทย์วิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    14 มี.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  ร่วมประชุมหาโจทย์วิจัยด้านฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วยจุลินทรีย์จากธรรมชาติ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้โจทย์วิจัยที่เน้นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ด้านจุลินทรีย์ ในหัวข้อ"การคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายสีย้อมตกค้างในแหล่งธรรมชาติ"

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำไปเป็นโจทย์วิจัยขั้นสูงเพื่อพัฒนาต่อยอดขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th