หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นฤมล  มาแทน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   02 มี.ค. 3103    ถึงวันที่   04 มี.ค. 3103
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สกอ และ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี   จังหวัด  อุดรธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 5
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 มี.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  เพื่อเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 5 โดยการประชุมนี้มีขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายและการทำงานเป็นกลุ่มวิจัยแบบบูรณาการ และเป็นเวทีในการสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ และระหว่างนักวิจัยด้วยกันเอง ทั้งนี้ได้มีโอกาสไปนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและเข้ารับโล่รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  งานประชุมนี้ได้แลกเปลี่ยนและได้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยในด้านต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการงานวิจัยของกลุ่มตนเองและได้พัฒนาเครือข่ายการวิจัยร่วมกับกลุ่มนักวิจัยอื่นๆ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อนำมาทำให้อาหารปลอดภัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th