หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อภิชาต  อธิไภริน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   09 ก.พ. 2560    ถึงวันที่   12 ก.พ. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บริษัท ยูนิซัน แลบโบราทอรี่ จํากัด / บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล   จังหวัด  ฉะเชิงเทรา
  เรื่อง/หลักสูตร    ศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพที่บริษัท ยูนิซัน แลบโบราทอรี่ จํากัด บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) และ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 มี.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  การศึกษาระบบการประกันคุณภาพที่บริษัท ยูนิซัน แลบโบราทอรี่ จํากัด ซึ่งนำเสนอเครื่องมือการวิเคราะห์คุณภาพยา ตลอดจนการศึกษาความคงตัวของยา และการเก็บรักษายาตัวอย่างตลอดช่วงอายุของยา และการศึกษาดูงานด้วยการผลิต การควบุมคุณภาพและการวิจัยและพัฒนายาที่บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) และการศึกษาดูงานสมุนไพรที่มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การศึกษาระบบการตวบคุมคุณภาพของยา ทำให้มองเห็นภาพการทำงานในสถานการณ์จริงได้กว้างขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ปรับปรุงเนื้อหาการสอนเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อการควบคุมคุณภาพของยาที่ทันสมัยและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th