หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   09 ก.พ. 2560    ถึงวันที่   12 ก.พ. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามบันไดทักษะเภสัชกรรมชุมชนเพื่อการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 มี.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  การศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สายเภสัชอุตสาหกรรมในรายวิชาการบริหารคุณภาพทางเภสัชกรรม ทั้งสิ้น 3 แหล่ง คือ 1. บ.ยูนิซัน จำกัด 2. บ.เบอร์แทรม (1992) จำกัด 3. รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาการบริหารทางเภสัชกรรม (PHD-532) ในหัวข้อเกี่ยวกับการดำเนินการในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตยา ทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เป็นภาคปฏิบัติของรายวิชาเพื่อประกอบกับเนื้อหาในภาคทฤษฎีของรายวิชานี้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th