หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปริญญา  ว่องไววณิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   15 ก.พ. 2560    ถึงวันที่   17 ก.พ. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.นครปฐม รพ.มะการักษ์ รพ.สิรินธร รพ.บ้านแพ้ว   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศนักศึกษาฝึกงาน รายวิชา PTH-493
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 มี.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  นิเทศนักศึกษารายวิชา PTH-493 ฝึกงานกายภาพบำบัด 3 ประเมินความคิดเห็นของอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานทางคลินิก ประเมินสถานที่ฝึกงาน ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาฝึกงาน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความคิดเห็นที่ได้มาปรับปรุงการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัิตงานทางคลินิกของนักศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ปรับปรุงการสอน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th