หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรรณิศา  คุ้มบ้าน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   14 ก.พ. 2560    ถึงวันที่   17 ก.พ. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพสระบุรี สถาบันทรวงอก บ้านเฟื่องฟ้า ศูนย์สิรินธร สวางคนิวาส   จังหวัด  สระบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจนักศึกษาฝึกงานกายภาพบำบัด ในรายวิชาฝึกงานทางกายภาพบำบัด 3 (PTH-495)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 มี.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  พูดคุยรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกงาน PTH-495 และการฝึกปฏิบัติในการตรวจร่างกายและรักษาผู้ป่วยรวมถึงพฤติกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระหว่างฝึกงาน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้เพิ่มเติมทักษะและความชำนาญ รวมถึงการคิดวิเคราะห์ในการตรวจร่างกายผู้ป่วยทางระบบประสาท ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อและระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือดเพื่อวินิจฉัยโรค

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เพิ่มเติมการเรียนการสอนนักศึกษาโดยมุ่งเน้นในเรื่องของทักษะการตรวจร่างกายและการรักษาผู้ป่วยในระบบต่างๆ รวมถึงการนำสิ่งที่เรียนไปสังเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th