หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   56 2945    ถึงวันที่   56 2945
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศศภท. กลุ่ม patient safety    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุม อนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรคุณภาพ และความปลอดภัย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ก.พ. 2560


  เนื้อหา ?
  ประชุม รายงานความก้าวหน้าด้านต่างๆ ดังนี้ 1. การจัดทำคู่มือ หลักสูตรความปลอดภัยสำหรับคณะเภสัชศาสตร์ 2. การพิจารณา วิดีโอ ที่ส่งมาในการประกวด 3. จัดทำร่างการประชุม เพื่อพัฒนาผู้สอนด้าน patient safety 4. รายงานความก้าวหน้าในการนำคู่มือไปใช้

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้ด้าน patient safety สำหรับเภสัชกร

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้ด้าน patient safety สำหรับเภสัชกร

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th