หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาโรจน์  เพชรมณี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   02 ธ.ค. 2559    ถึงวันที่   04 ธ.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   พิพิธภัณฑ์ศิริราชและโครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ศึกษาดูงานรายวิชา PHP112การสาธารณสุขชุมชนขั้นแนะนำ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 ก.พ. 2560


  เนื้อหา ?
  ความรู้พื้นฐานในงานสาธารณสุขชุมชน ประวัติความเป็นมาและปัญหาสาธารณสุขทั้งใน และต่างประเทศ ปัจจัยกำหนดสุขภาพ แนวคิดของการดำเนินงานสาธารณสุขชุมชนและแนวทางแก้ปัญหา ระบบบริการการสาธารณสุขของประเทศไทยและต่างประเทศ แผนและแผนงานพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติของไทย โดยพาศึกษาดูงานพิภัณฑ์ศิริราช โรงพยาบาลศิริราช ศึกษาดูงาน โครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  1.1 มีความรู้พื้นฐานในงานสาธารณสุขชุมชน 1.2 มีความรู้ด้านประวัติและการความเป็นมาของงานสาธารณสุขชุมชน 1.3 มีความรู้เกี่ยวกับ ปัจจัยกำหนดสุขภาพได้และแนวคิดของการดำเนินงานสาธารณสุขชุมชนและแนวทางแก้ปัญหา ระบบบริการการสาธารณสุขของประเทศไทยและต่างประเทศ 1.4 มีความรู้และสามารถวิเคราะห์แผนและแผนงานพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติของไทย 1.5 ศึกษาโครงการพระราชดำริชั่งหัวมันสามารรถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับการทำงานในชุมชนของนักสาธารณสุขชุมชนต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  1) มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุข 2) มีความรู้ทันต่อเหตุการณ์และข่าวสารที่เกี่ยวข้องตามพลวัตรของศาสตร์ทางการสาธารณสุขและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 3) มีความรู้เพียงพอที่จะไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพได้ 4)ประยุกต์ใช้ได้กับการทำงานในชุมชนของนักสาธารณสุขชุมชนต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th