หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุภัทร  สวนจันทร์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   14 ก.พ. 2560    ถึงวันที่   17 ก.พ. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สาขาวิชาการภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิทศงานรายวิชา PTH-495
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 ก.พ. 2560


  เนื้อหา ?
  นิเทศงานนักศึกษารายวิชา PTH-495 เพื่อสอถามความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เกี่ยวกับการเรียนการสอนและกาฝึกปฏิบัติงาน รวมถึงความคิดเห็นต่อการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาตามโรงพยาบาลต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน การลงบันทึกระเบียนประวัติ และการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อใช้สอนกับนักศึกษาให้เหมาะสมและมีความประยุกต์มากยิ่งขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้มีความรู้ที่เหมาะสมและทันสมัยมากยิ่งขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th