หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   01 ก.พ. 2560    ถึงวันที่   01 ก.พ. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Patient Safety ในงานเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 ก.พ. 2560


  เนื้อหา ?
  ความปลอดภัยกับการดูแลผู้ป่วยเป็นประเด็นสำคัญ ที่ซึ่งองค์กรสุขภาพในทุกภาคส่วนต้องตระหนักรู้ และเห็นความสำคัญ โดยควรจัดให้มีการเรียนการสอนสอดแทรกในทุกๆรายวิชา พัฒนาองค์ความรู้ผ่านการวิจัย และส่งเสริมการนำไปใช้ในการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้องค์ความรู้เรื่องความปลอดภัยในผู้ป่วยมีการพัฒนาและเพิ่มพูนอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นจากความสำคัญดังกล่าวมา World Health Organization (WHO) พัฒนาคู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยฉบับสหวิชาชีพขึ้น เผื่อแพร่สาธารณะ ในปลายศตวรรษที่ 19 ดร.หลุยส์ ปาสเตอร์ได้พิสูจน์ว่า เชื้อจุลินทรีย์เป็นต้นกำเนิดโรคติดต่อ และด้วยเหตุนั้นเอง บรรดานักวิทยาศาสตร์ต่างก็เข้าใจว่า แทนที่แพทย์จะช่วยรักษาผู้ป่วย กลับสามารถฆ่าผู้ป่วยได้ผ่านมือและเครื่องมือที่ล้างไม่ถูกวิธี ด่านแรกของกฎระเบียบความปลอดภัยของผู้ป่วยนั้นก็คือการรักษาสุขลักษณะและลดการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของ WHO โดยเฉพาะในขั้นตอนการดำเนินการตรวจวิเคราะห์ ทั้ง Pre-analytical phase, analytical phase, และ Post-analytical phase เพื่อผลการตวจวิเคระห์ที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการต่อผู้ป่วยที่ดีที่สุด

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th