หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ประภัสสร  คลังสิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   10 ก.พ. 2560    ถึงวันที่   16 ก.พ. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.พัทลุง รพ.ตะกั่วป่า รพ.พังงา รพ.วชิระภูเก็ต   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจ นักศึกษาฝึกงานกายภาพบำบัด รายวิชาฝึกงานทางกายภาพบำบัด 3 PTH-495
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ก.พ. 2560


  เนื้อหา ?
  พูดคุยรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกงาน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้เพิ่มเติมทักษะและความชำนาญในการตรวจร่างกายทางระบบประสาท และระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเพื่อวินิจฉัยโรค

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เพิ่มเติมการเรียนการสอนนักศึกษาโดยมุ่งเน้นในเรื่องของทักษะการตรวจร่างกายและการรักษาผู้ป่วยในระบบต่างๆ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th