หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   01 ก.พ. 2560    ถึงวันที่   01 ก.พ. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์ฯ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การจัดการเรียนการสอนสาขาเทคนิคการแพทย์ หัวข้อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับสหวิชาชีพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 ก.พ. 2560


  เนื้อหา ?
  ความปลอดภัยของผู้ป่วย (patient safety) เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยต้องตระหนักถึงเป็นสำคัญ ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้และความสามารถปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพได้ สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องมีการปลูกฝังให้แก่นักศึกษาตั้งแต่เรียนระดับมหาวิทยาลัย องค์การอนามัยโลกเองได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้เช่นกันและได้จัดทำคู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก ฉบับสหวิชาชีพ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับทุกประเทศ ประเทศไทยโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) ได้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อน Patient safety curriculum (WHO) และคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร Patient safety (WHO) แบบสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งผู้แทนของสภาเทคนิคการแพทย์ได้เข้าร่วมในคณะทำงานทั้ง 2 ชุด สภาเทคนิคการแพทย์เองได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดการอบรมเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยให้แก่คณาจารย์ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูล เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้กับการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อไป ซึ่งในคราวนี้ได้มีการจัดหัวข้อกรณีศึกษาสาขาเคมีคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต และไวรัสวิทยา โดยมีการกล่าวถึงการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ก่อนการตรวจวิเคราะห์ การตรวจวิเคราะห์ และหลังการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งในแต่ละสาขาได้มีการนำเสนอเคสตัวอย่างที่น่าสนใจ เป็นเคสที่เจอได้บ่อย และมีผลต่อการแปลผลการตรวทางห้องปฏิบัติการ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ ได้แก่ แบคทีเรียวิทยาและกิณวิทยาทางการแพทย์ และ วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต เป็นต้น โดยปรับเพิ่มเนื้อหาหัวข้อกรณีศึกษาไปในการบรรยายที่เกี่ยวข้อง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ปรับให้มีกรณีศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีที่ความผิดพลาดนั้นอาจส่้งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยตรง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th