หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   24 ม.ค. 2560    ถึงวันที่   27 ม.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    The 2nd Internatiomal Conferance and Pre-symposium on Herbal and Traditional Medicine
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ก.พ. 2560


  เนื้อหา ?
  

1. การเตรียมตัวอย่่างและการควบคุมคุณภาพสารสกัดเพื่องานวิจัยและผลิตภัณฑ์

2. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. วิธีการและแนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมตัวอย่างสารสกัดเพื่องานวิจัยด้ารสมุนไพร

2. เทคนิค HPTLC ในงานวิจัยและการควบคุมคุณภาพ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยที่สนใจ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th