หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรวรรณ  สาระกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   02 ก.พ. 2560    ถึงวันที่   06 ก.พ. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ก.พ. 2560


  เนื้อหา ?
  นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง ชุดตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD เข้าร่วมจัดแสดง ในโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ในงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560"

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ร่วมเสนอผลงานร่วมกับนักศึกษา รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมชมผลงาน และคณะกรรมการร่วมทั้งชมผลงานสิ่งประดิษฐ์จากสถาบันอื่นที่เข้าร่วมแสดงผลงานในประเภทต่างๆ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาผลงานให้ดีขึ้นและสามารถนำมาใช้ได้จริง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th