หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรวรรณ  สาระกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   01 ก.พ. 2560    ถึงวันที่   01 ก.พ. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การจัดการเรียนการสอนสาขาเทคนิคการแพทย์ หัวข้อความปลอดภัยของผู้ป้วยที่เกี่ยวข้องกับสหวิชาชีพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ก.พ. 2560


  เนื้อหา ?
  แนวทางการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ความปลอกภัยของผู้ป้วยที่เกี่ยวข้องกับสหวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ โดยใช้กรณีศึกษา เพื่อให้นักศึกษาคำนึงถึงความถูกต้องและการป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถติดตามได้ ร่วมกันกับวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสม และรวดเร็วที่สุด และนักเทคนิคการแพทย์ในฐานะผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ และปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำแนวทางในการอบรมมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ความปลอดภัยของผู้ป้วย ให้กับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนใน หัวข้อ ความปลอดภัยของผู้ป้วย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th