หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   02 ก.พ. 2560    ถึงวันที่   06 ก.พ. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   วช. ไบเทค บางนา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การนำผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเ
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    10 ก.พ. 2560


  เนื้อหา ?
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงาน“วันนักประดิษฐ์แห่งชาติ 2560”โดยส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยที่นำผลงานเข้าร่วมการประกวดและนำเสนอในเวทีระดับนานาชาติและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย เนื่องจากเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์มีแฟลกเจลลาเป็นโครงสร้างช่วยในการเคลื่อนที่ที่ด้านใดด้านหนึ่งของเซลล์ (polar flagellum) ส่งผลให้เชื้อมีลักษณะการเคลื่อนที่แบบควงสว่านได้รวดเร็ว (corkscrew motility) ผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนาอาหารวุ้นที่มีความหนืด (viscosity) สูง เพื่อใช้คัดแยกเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ โดยใช้อาหารเหลวซึ่งเหมาะสมกับการเจริญของเชื้อผสมกับวุ้นอาหาร (agar technical) ทำให้มีความหนืดที่เหมาะสมสำหรับการเคลื่อนที่แทรกตัวของเชื้อในสภาวะบรรยากาศปรกติ ที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส โดยเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์เท่านั้นที่สามารถแทรกตัวและเคลื่อนที่ภายในวุ้นอาหารความหนืดสูงได้ ทำให้เกิดโซนการเคลื่อนที่ภายใต้ผิวหน้าวุ้นอาหาร (subsurface motility) มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-20 มิลลิเมตร และเปลี่ยนสีวุ้นอาหารจากสีเขียวเป็นสีน้ำเงิน ในขณะที่เชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นไม่สามารถเคลื่อนที่แทรกตัวในวุ้นอาหารที่มีความหนืดสูงได้ เกิดโซนการเคลื่อนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 2-4 มิลลิเมตร และเปลี่ยนสีวุ้นอาหารเป็นสีเหลือง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ให้ข้อมูลในการดำเนินการยื่นขอจดสิทธิบัติ/อนุสิทธิบัตได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th