หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุรดีนา  จารง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   01 ก.พ. 2560    ถึงวันที่   01 ก.พ. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การจัดการเรียนการสอนสาขาเทคนิคการแพทย์ หัวข้อ ความปลอดภัยของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับสหวิชาชีพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 ก.พ. 2560


  เนื้อหา ?
  - ความรู้เเละประสบการณ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยของผุ้ป่วย ในส่วนที่เกี่ยวข้อกับสหสาขาวิชาชีพ - กรณีศึกษา เกี่ยวกับความปลอดำัยของผุ้ป่วยสาขา เคมีคลินิก สาขาจุลชีววิทยาคลินิก สาขาโลหิตวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต เเละ สาขาไวรัศวิทยา - เเนวทางการจัดการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัยของผุ้ป่วยเเก่นักศึกษาเทคนิคการเเพทย์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  -สามารถนำความรู้เเละเเนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วย มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาเทคนิคการเเพทย์ ชั้นปีที่ 3 รายวิชา MTH-359 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 โดยเน้นบทบาทของนักเทคนิคการเเพทย์ในงานบริการโลหิต ที่ต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านมาตรฐานงานบริการโลหิต ความรู้ทางวิชการเเละการเชื่อมโยงทางคลินิก เเละเชิงเทคโนโลยี มีความคิดเชิงระบบ ไม่ตามกระเเสโดยขาดการพิจารณาถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย ตลอดจนการคิดวิเคราะห์ เเละการเเก้ปัญหาเชิงระบบ สามารถสืบสวนสอบสวนสาเหตุความผิดปกติที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Error management in blood transfusion

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th