หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิยดา  กวานเหียน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   29 ม.ค. 2560    ถึงวันที่   05 ก.พ. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ก.พ. 2560


  เนื้อหา ?
  

ร่วมนำเสนอโปสเตอร์และ proceeding ในสาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม ในหัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ของเลือดในผู้ประกอบอาชีพอู้ต่อเรือที่มีภาวะตะกั่วในเลือดสูง" โดยเข้าร่วมพิธีเปิด ฟังอภิปรายพิเศศ เรื่อง"ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่ ประเทศไทย 4.0" โดย ดร.สุเทธ ตันติเวชกุล รวมทั้งการบรรยายพิเศาร่วมในหัวข้อเดียวกันโดยผู้ทรวคุณวุฒิหลายท่าน

นอกจากนี้ยังเข้าร่วมฟังการบรรยาย และนำเสนผลงานของผู้ทรวคุณวุฒิ และผู้นำเสนอในภาคบรรยายในช่วงวันที่ 31 ม.ค.2560-3ก.พ. 2560

 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  -

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th