หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   25 ม.ค. 2560    ถึงวันที่   27 ม.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    The Second International Conference on Herbal and traditional Medicine 2017 (HTM2017)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ก.พ. 2560


  เนื้อหา ?
  การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมวิชาการในงานประชุมวิชาการเรื่อง The Second International Conference on Herbal and traditional Medicine 2017 (HTM2017)

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งและภาวะการอักเสบ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  มีการสร้างเครือข่ายงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th