หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จรวย  สุวรรณบำรุง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   02 ก.พ. 2560    ถึงวันที่   03 ก.พ. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันคลังสมอง กทม.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    RIA: Research Impact Assessment รุ่นที่ 3
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    05 ก.พ. 2560


  เนื้อหา ?
  การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย เนื้อหาได้แก่ ความสำคัญของการประเมินผลกับงานวิจัยและการใช้ประโยชน์ ทฤษฎีกรเปลี่ยนแปลง และเส้นทางการประเมินผลกระทบ การใช้ประโยชน์ การออกแบบการประเมิน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การออกแบบการประเมินผลกระทบของโครงการวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การออกแบบการประเมินผลกระทบโครงการวิจัย ของการให้คำปรึกษาวิทยานิพธ์ของนักศึกษา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th