หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จรวย  สุวรรณบำรุง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   26 ม.ค. 2560    ถึงวันที่   26 ม.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยราชภัฏร์สุราษฏร์ธานี   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์โครงร่างวิจัย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 ก.พ. 2560


  เนื้อหา ?
  ดำเนินการวิพากา์โครงร่างงานวิจัย 16 เรื่อง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ประเด็นการพัฒนาโครงร่างวิจัยเชิงพื้นที่

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การพัฒนาเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานในพื้นที่

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th