หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุชจรี  จีนด้วง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   01 ก.พ. 2560    ถึงวันที่   01 ก.พ. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การจัดการเรียนการสอนสาขาเทคนิคการแพทย์ หัวข้อ ความปลอดภัยของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับสหวิชาชีพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 ก.พ. 2560


  เนื้อหา ?
  เนื่องด้วยองค์การอนามัยโลกได้จัดทำ คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก:ฉบับสหวิชาชีพ ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับทุกประเทศที่จะช่วยสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู่ป่วยได้สูงสุด ดังนั้น นักเทคนิคการแพทย์ซึ่งเป็นบุคลาการส่วนหนึ่งในทีมสหวิชาชีพที่สำคัญทางการแพทย์ จึงควรทราบบทบาทของตนเอง มีความรู้ มีแนวปฏิบัติที่ดี และตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย และสามารถร่วมปฏิบัติการในสหสาขาวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  จากการอบรมได้มีการนำเสนอกรณีศึกษาในสาขาเคมีคลินิก สาขาจุลชีววิทยาคลินิก สาขาโลหิตวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต และสาขาไวรัสวิทยา ซึ่งจะเน้นปัญหาที่พบได้บ่อยขณะปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริงจากวิทยากร และนำไปสู่การป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการได้ และทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำความรู้จากการรับฟังกรณีศีกษาในแต่ละสาขา นำไปสอนนักศึกษา ให้ตระหนักถึงความผิดพลาดที่สามารถพบได้บ่อยๆ ในห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ได้ต่อไป อันจะทำให้เกิดความระมัดระวังไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นอีก หรือเกิดน้อยที่สุด ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้ป่วย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th