หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มาลาตี  ตาเยะ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   25 ม.ค. 2559    ถึงวันที่   27 ม.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงแรมเอเซีย/คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM2017) "Value-Added of Herbs
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ก.พ. 2560


  เนื้อหา ?
  เป็นการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับบนานาชาติ ทางด้านสมุนไพร ในงานมีการบรรยายความก้าวหน้าของสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรค โดยนักวิจัยที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญจากในประเทศและต่างประเทศ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางด้านสมุนไพรและการเพิ่มคุณค่าของสมุนไพร

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  1.นำความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางด้านสมุนไพรและการเพิ่มคุณค่าของสมุนไพร 2.สร้าง connection นักวิจัยที่ทำงานคล้ายกันทั้งในและต่างประเทศ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th