หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ขวัญธิดา  อุทัยสาร์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 ม.ค. 2560    ถึงวันที่   30 ม.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   World Acad of Sci Eng & Tech FZE   จังหวัด  อื่น ๆ
  เรื่อง/หลักสูตร    ICID 2017: 19th International Conference on Infectious Diseases
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    31 ม.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Abnormality of blood cells parasitized by plasmodium vivax ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICID 2017: 19th International Conference on Infectious Diseases ณ เมืองSydney ประเทศออสเตรเลีย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้รับความรู้เรื่องงานวิจัยในต่างประเทศ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นมีปัญหาสาธารณสุขเรื่องโรคติดเชื้อแตกต่างกันออกไป นักวิจัยได้ศึกษาและมีการวิจัยโดยใช้เครื่องมือวิจัยที่แตกต่างกัน สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยที่ดำเนินการอยู่ได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนางานวิจัยเพื่อเป็นองค์ความรู้ใหม่ต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th