หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มนัส  โคตรพุ้ย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   24 ม.ค. 2560    ถึงวันที่   30 ม.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Rydge Sydney Central, Sydney, Australia   จังหวัด  ---------------- เลือกจังหวัด ----------
  เรื่อง/หลักสูตร    International conference on infectious diseases
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    31 ม.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  ไปนำเสนอผลงานเรื่อง Clinical and Laboratory Diagnosis of Malaria in Surat Thani, Southern Thailand

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ผู้วิจัยได้ฝึกทักษะการพูด การฟังภาษาอังกฤษ รวมถึง discuss งานวิจัยกับนักวิจัยจากทั่วโลกที่เข้ามาร่วมงาน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนางานวิจัย และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th